S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 5,29 EUR
Skladom
naša cena 34,90 EUR
Skladom
naša cena 44,90 EUR
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 36,90 EUR
Skladom
naša cena 22,90 EUR
Skladom
naša cena 16,89 EUR
Skladom

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky (ďalej len „OP“)

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto OP sú platné pre nákup na internetovej stránke elektronického obchodu www.fridahome.sk (ďalej len „e-shop“).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.fridahome.sk (ďalej len „Predávajúci“) je:

Frida Home s.r.o.
Borovicová 35, 900 27 Bernolákovo

IČO: 50 428 110
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 113044/B, Oddiel: Sro

Konateľ: Ing. Zuzana Boháčková, Ivan Vrbjar, DiS

DIČ: 2120129825

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK73 0900 0000 0051 1740 6031
BIC/SWIFT: GIBASKBX

 

Účelom týchto OP je upresnenie a vymedzenie práv a povinností Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito OP sa v prípade, ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito OP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Predávajúci a Kupujúci  sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto OP a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na  e-shope www.fridahome.sk, na základe ktorých Predávajúci dodá tovar prezentovaný na e-shope www.fridahome.sk Kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez e-shop www.fridahome.sk ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky (OP) => znamenajú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito OP oboznámil, s OP platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ  => znamená fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci => znamená fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop www.fridahome.sk a uzavrieť s prevádzkovateľom e-shopu www.fridahome.sk kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop www.fridahome.sk odoslala záväznú objednávku. Za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom => znamená osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Registrácia => znamená vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu www.fridahome.sk, avšak môžu sa s ňou spájať určité výhody poskytované prevádzkovateľom e-shopu www.fridahome.sk.

Aktuálna ponuka tovaru => znamená ponuku tovaru zverejnenú na e-shope www.fridahome.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na e-shope www.fridahome.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä bytové doplnky a dekorácie, drobný nábytok, bytový textil a galantéria.

Objednávkový formulár => znamená elektronický formulár obsahujúci osobné údaje Kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe Návrhu na uzavretie zmluvy a písomného Prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formuláru na e-shope www.fridahome.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Kupujúci oboznámil s týmito OP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí. Odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho,

 2. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

 

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma (ďalej len „Potvrdenie objednávky“). Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.

Podľa Občianskeho zákonníka je každá objednávka záväzná! V prípade, že zásielka zaslaná na dobierku nebude vyzdvihnutá Kupujúcim ale osobou splnomocnenou zo strany Kupujúceho k prevzatiu zásielky, Predávajúci je oprávnený vymáhať si vzniknuté náklady spojené s dobierkou vrátane manipulačného poplatku od Kupujúceho.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci má právo stornovať objednávku / kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 15 pracovných dní na  účet Kupujúceho.

 

4. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si Kupujúci zvolil.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

 1. platba bankovým prevodom alebo vkladom v € na účet: 51 1740 6031/0900  (číslo účtu v tvare IBAN: SK73 0900 0000 0051 1740 6031), Slovenská sporiteľňa, a.s. pred dodaním tovaru pre Kupujúcich zo Slovenskej Republiky,

 2. platba prostredníctvom kuriéra („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,

 3. platba v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu pri osobnom odbere priamo v mieste prevádzky Predávajúceho nachádzajúcej sa na Rajskej ulici č. 2 v Bratislave

Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

 

5. Preprava tovaru do miesta dodania

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

Spôsoby prepravy a trvanie prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Doručenie kuriérom v rámci Slovenskej Republiky

 2. Doručenie kuriérom do Českej Republiky

 3. Osobný odber v mieste prevádzky Predávajúceho

Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Záväzná cena za prepravu je uvedená v Potvrdení objednávky.

 

6. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí a potvrdení objednávky.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 pracovných dní od Potvrdenia objednávky pri platbe Dobierkou, resp. od pripísania platby na účet Predávajúceho pri Platbe vopred.

Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného.

Ak  Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.
S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spája odlišné trvanie dopravy do miesta dodania. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je Kupujúcemu poskytnutá  informácia, aká doba trvania dopravy sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet Predávajúceho začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.
Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

Pokiaľ Kupujúci uviedol spôsob prepravy Osobný odber, tovar si môže prevziať po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Kupujúci bude po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania  pri osobnom odbere je adresa prevádzky  Predávajúceho uvedená v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber tovaru je možný v dohodnutom termíne po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.

Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo zvolenému prepravcovi. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru a úplným zaplatením  kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď  tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

7. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný bez odkladu skontrolovať fyzickú neporušenosť, kompletnosť a obsah zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom Kupujúceho.

Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom. 
Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky od prepravcu bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady ihneď hlásiť prepravcovi, v opačom prípade je Predávajúci oprávnený neuznať neskoršiu reklamáciu. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledovného postupu:

 1. Požiadať Predávajúceho e-mailom o zaslanie čísla zásielky.

 2. Na základe čísla zásielky v online systéme dopravcu overiť, kde sa zásielka nachádza.

 3. Ak dopravca zásielku stratil, je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 18 dní od obdržania  e-mailu o odoslaní zásielky,  kontaktovať Predávajúceho.

 

Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

 

8. Záručná doba, reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušným zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou.

Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Tovar môže byť z časti patinovaný, prípadne v štýle Shabby chic (t.j. má drobné nedokonalosti, ktoré nie sú chybou ale typickou vlastnosťou takýchto produktov, napr. hrče, prasklinky a podobne).

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Postup vybavovania reklamácií:

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho alebo  elektronickou poštou na adrese reklamacie@fridahome.sk.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.fridahome.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto OP. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 kalendárnych dní odo dňa uznania reklamácie.

 

9. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy (t.j. po doručení Potvrdenia objednávky) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu Prevádzkovateľa. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  pred zaplatením kúpnej ceny a expedíciou tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru (napr. látky odstrihnutej na dĺžku podľa požiadaviek Spotrebiteľa) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené Predávajúcemu. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany Predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu Prevádzkovateľa reklamacie@fridahome.sk

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho, alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť.  Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslali aj prostredníctvom elektronickej pošty.

Včasné odvolanie objednávky alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu.

Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy po expedícii (odoslaní) tovaru alebo Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a pod.).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a/alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Spotrebiteľa späť.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky,

 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,

 3. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

 4. ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať,

 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca tovar nakupuje.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodov číslo 2. a 3. uvedených v predchádzajúcom odstavci.

Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

10. Ochrana osobných údajov

Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, Potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.fridahome.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Odoslaním objednávky cez e-shop alebo potvrdením registrácie nového zákazníka potvrdzuje  Kupujúci  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci potvrdením objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu a na účely podľa bodu 10. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby (t.j. Kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, môžeme poskytnúť subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk a pricemania.sk a iné slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš e-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho e-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom.
Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

 2. Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

 6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informuje zákazník Prevádzkovateľa e-shopu www.fridahome.sk.

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2017. Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.fridahome.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát  SOI pre Bratislavský kraj.

ZTU2M